Ochrana osobných údajov Informácie o spracúvaní osobných údajov

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR)

IDENTIFIKÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA A KONTAKTNÉ ÚDAJE
• Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých budú spracúvané Vaše osobné údaje je spoločnosť Prvá internetová, s.r.o., so sídlom: Továrenská 32, Stará Ľubovňa 064 01, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 15575/P, IČO: 35 849 487, ktorá je v zmysle článku 4 ods. 7 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len ako „GDPR“) považovaná za Prevádzkovateľa (ďalej len ako „Spoločnosť“ alebo aj ako „Prevádzkovateľ“).

• Prevádzkovateľ zverejňuje nasledovné kontaktné údaje s cieľom umožniť Vám spojiť sa s nami za účelom poskytovania informácií a výkonu Vašich práv týkajúcich sa ochrany Vášho súkromia a osobných údajov: 052/23881100.

ÚČEL SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD
• Vaše osobné údaje vždy spracúvame v nevyhnutnom rozsahu na základe legálneho dôvodu a na nasledovné legitímne účely:
PRÍJEMCOVIA A TRETIE STRANY, KTORÝM MÔŽEME POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
• Príjemcami Vašich osobných údajov sú naše oprávnené osoby (zamestnanci), ktorých pravidelne školíme a učíme ich zodpovednosti za dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri spracúvaní Vašich osobných údajov. Oprávnené osoby našej Spoločnosti dodržiavajú pri spracúvaní Vašich osobných údajov naše záväzné pokyny pripravené scieľom zabezpečiť adekvátnu ochranu Vášho súkromia a osobných údajov.

• Vaše osobné údaje nikdy neposkytneme žiadnej tretej strane na akékoľvek komerčné alebo nekomerčné účely okrem výnimiek súvisiacich s vymáhaním našich práv voči Vám alebo uplatňovaním Vašich práv aplnením našich záväzkov vmedziach zmluvného vzťahu alebo osobitného splnomocnenia, ktoré nám udelíte. Vaše osobné údaje tak môžu byť poskytované výlučne tretím stranám, resp. príjemcom, ktorými sú advokátske kancelárie, súdy a exekútorské úrady zapojené do procesu vymáhania našej pohľadávky voči Vašej osobe, v prípade ak si nesplníte voči našej Spoločnosti splatné peňažné záväzky a nebudete pozitívne reagovať na našu ponuku mimosúdneho urovnania.

• Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície apod.).

INÉ PODSTATNÉ PODMIENKY SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
• Vaše osobné údaje nikde nezverejňujeme a ani ich neprenášame do žiadnej tretej krajiny, ktorá by nezabezpečovala primeranú úroveň ochrany Vašich osobných údajov - garantujeme Vám spracúvanie osobných údajov výlučne na území Európskej únie.

• Vaše osobné údaje nie sú spracúvané výlučne automatizovaným (napr. výlučne softvérovým spôsobom), ale vždy sa na ich spracúvaní podieľa náš vyškolený a poučený zamestnanec. Naša Spoločnosť nevykonáva s Vašimi osobnými údajmi tzv. profilovanie v zmysle GDPR.

• Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa možnosti tak krátko ako je to len možné s prihliadnutím na úpravu obsiahnutú vo všeobecne záväznom právnom predpise. Najčastejšie všetky Vaše osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva bezpečným spôsobom zlikvidujeme bezodkladne po vysporiadaní našich zmluvných záväzkov alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

• V prípade spracúvania Vašich osobných údajov na účely poskytovania elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb prosím berte na vedomie, že Spoločnosť je viazaná ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z. z., a teda je povinná spracúvať osobné údaje v rozsahu vyžadovanom týmto zákonom. Bez spracúvania osobných údajov v rozsahu podľa tohto zákona nie je možné poskytovať predmetné služby. Osobné údaje, ktoré môže byť Spoločnosť povinná spracúvať v závislosti od poskytovanej služby zahŕňajú okrem identifikačných údajov taktiež prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán. Spoločnosť striktne dodržiava povinnosť zachovať telekomunikačné tajomstvo a spracúvané osobné údaje nesprístupniť žiadnej neoprávnenej tretej strane.

INFORMÁCIE A POUČENIA O VAŠICH PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
• Našej Spoločnosti záleží na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usiluje o ich zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, z ktorej bude zrejmá Vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate. Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby určené Prevádzkovateľovi môžete posielať na adresu sídla našej Spoločnosti. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výkonu Vašich práv Dotknutej osoby nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

• S účinnosťou od 25. mája 2018 budete mať k dispozícii nové práva, ktoré by Vám mali poskytnúť efektívnejšiu kontrolu a prehľad o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúva naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ. Konkrétne ide o právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR). Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán – viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk

• Vzhľadom na podmienky spracúvania osobných údajov vytvorené našou Spoločnosťou si Vás dovoľujeme informovať, že Vám nevzniká právo namietať individuálne rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní (článok 21 ačlánok 22 GDPR), pretože nevykonávame žiadne spracovateľské operácie s Vašimi osobnými údajmi bez zapojenia ľudského faktora výlučne prostredníctvom technológii asoftvérových prostriedkov spracúvania osobných údajov. Vyššie uvedenými informáciami Vás v žiadnom prípade nechceme odradiť od uplatňovania Vašich práv, ale chceme Vám poskytnúť len určité usmernenie za účelom efektívnejšieho vybavovania tejto agendy.

• Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej žiadosti zaslanej na adresu sídla našej Spoločnosti. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, v prípade, ak nás budete žiadať o výkon Vášho práva iným spôsobom ako písomným listom s Vašim vlastnoručným podpisom (napr. emailovou žiadosťou) alebo osobne v sídle našej Spoločnosti.

• Uplatnenie Vašich práv dotknutej osoby uvedených v tomto dokumente je možné si vopred dohodnúť aj stretnutie v sídle našej Spoločnosti, pričom však vždy vyžadujeme osobné overenie Vašej totožnosti prostredníctvom jej preukázania predložením dokladu Vašej totožnosti.

• V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, máte vždy možnosť tento súhlas jednoducho a kedykoľvek odvolať, a to aj prostredníctvom elektronickej pošty odoslanej z emailovej adresy, ktorú spracúvame spoločne s Vašimi ďalšími osobnými údajmi.

• Každá žiadosť ovýkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti. Proces vybavenie Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde.

• Ďalšie informácie ospracúvaní Vašich osobných údajov sú predmetom úpravy Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Prvá internetová, s. r. o.

• Vprípade, akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov a uplatňovania práv nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov zverejnených na našom webovom sídle https://www.ferimex.sk